Integritetspolicy - Videnca

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Videnca AB ("Videnca") som ansvarar för att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Denna integritetspolicy ("Integritetspolicyn") beskriver Videncas behandling av personuppgifter. Vi ber dig att noggrant läsa igenom Integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

Genom att lämna dina eller era personuppgifter till oss så godkänner du Videncas integritetspolicy.

Integritetspolicyns tillämpningsområde

Integritetspolicyn är tillämplig på personer som är arbetssökande, anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter. Olika kapitel kommer att vara relevanta för dig beroende på din relation till Videnca.

Denna Integritetspolicy reglerar hur Videnca samlar in och behandlar personuppgifter för arbetssökande och anställda ("Befattningen") samt för vårt tjänsteutbud och annan därmed förenlig verksamhet ("Tjänsten"). Policyn reglerar även hanteringen av personuppgifter för individer hos de parter som Videnca har en affärsrelation till så som leverantörer och kunder.

Behandling av personuppgifter

Hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat på din relation till Videnca.

För dig som är arbetssökande eller anställd hos Videnca

Ändamålen med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka Befattningen. Videnca behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Befattningen eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Det gäller även känsliga personuppgifter.

Videnca behandlar arbetssökandes och anställdas personuppgifter för att kunna:

(a) tillhandahålla Tjänsten till Videncas kunder och erbjuda dig möjlighet att vara en del av Befattningen.
(b) administrera vår relation till dig;
(c) hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden mot dig eller Videncas kunder och leverantörer
(d) företa interna demografiska studier och optimera Videncas verksamhet.

Personuppgifter

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att Videnca behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter.

Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter Videnca behandlar och hur Videnca kan komma att få/inhämta dessa uppgifter.

Arbetssökande

De personuppgifter Videnca behandlar om dig som arbetssökande utgår från de uppgifter du själv lämnar till Videnca via Videnca webb eller genom kontaktvägen [email protected].

I samband med att du skickar in din ansökan så godkänner du Videncas integritetspolicy. Den återfinns här https://www.videnca.se/om-videnca/integritetspolicy/

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa), samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av Befattningen m.m.

Med anledning av att vissa av Videncas kunder ställer höga säkerhetskrav på individer kan Videnca i vissa fall behöva utföra bakgrundskontroll och/eller kreditkontroll på dig.

Sådana kontroller kan komma att innehålla känsliga personuppgifter om dig.
Innan en bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll eller ett drogtest utförs kommer Videnca att inhämta ett särskilt samtycke för detta ändamål.

Som en del i en bakgrundskontroll kan Videnca be dig att inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. Det är du själv som beställer ett sådant utdrag hos relevant myndighet. Det är alltid du själv som avgör om du vill beställa ett belastningsregisterutdrag. Väljer du att avstå kan det påverka dina möjligheter att bli aktuell för Befattningen.
Utdraget kommer att öppnas av dig tillsammans med Videnca.
Informationen i ett belastningsregisterutdrag hanteras med yttersta konfidentialitet och kommer aldrig att finnas tillgängligt elektroniskt utan förvaras i säkerhetsskåp som enbart Videncas säkerhetschef har tillgång till. 

Videnca kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter men i sådana fall kommer ett särskilt godkännande från dig att inhämtas.
Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

Anställda och inhyrda konsulter

Inhyrda konsulters personuppgifter behandlas på samma sätt som anställdas och ska ha samma rättigheter som anställda vad gäller integritetsskydd.

De personuppgifter vi kommer att behandla om dig består av, utöver de uppgifter som angivits ovan angående Arbetssökande, bland annat kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och kontouppgifter hos bank.
Videnca kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att Videnca ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare.

Gallringsprinciper arbetssökande, anställda och inhyrda konsulter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling.

Om du skickar in en så kallad spontanansökan via Videncas webbsida så kommer den att lagras enligt (a) nedan.

De uppgifter som Videnca registrerar i Videncas affärssystem kommer att sparas enligt (c) nedan.

Videnca kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör:

(a) uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter i upp till fem (5) år
(b) anställningsavtal, under hela anställningsperioden och därefter i upp till tio (10) år
(c) uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter upp till tio (10) år
(d) kontrolluppgifter, tills dess att Videncas pensionsåtaganden upphört.

För dig som är kund eller leverantör till Videnca

Ändamålen med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka användningen av Tjänsten eller tillhandahållandet av Tjänsten.

Videnca behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Tjänsten och för tjänster som leverantörer tillhandahåller åt Videnca eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Detta gäller även känsliga personuppgifter.

Videnca behandlar personuppgifter om kunders och leverantörers anställda för att:

(a) ni ska kunna ta del av tjänsteutbudet eller tillhandahåller andra tjänster till Videnca
(b) administrera vår relation till er som kund eller leverantör
(c) Videnca ska kunna hantera sina skyldigheter gentemot er eller berörd individ, hantera ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden
(d) möjliggöra framtida affärsrelationer.

Personuppgifter

Genom att godkänna denna Integritetspolicy så lämnar ni ert samtycke till att Videnca behandlar, i tillämpliga delar, personuppgifter om era anställda eller leverantörer i enlighet med denna Integritetspolicy. Ni bekräftar även att ni innan lämnandet av samtycket har fått godkännande för Videnca personuppgiftshantering i enlighet med denna Integritetspolicy från samtliga berörda individer.

Videnca kan även begära att individen lämnar ytterligare personuppgifter än vad som anges nedan. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

Kunder

Videnca kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, e-postadress, befattning, telefonnummer mm. som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av Tjänsten samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

Leverantörer

Videnca kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter.

Sådana personuppgifter utgörs bland annat av de uppgifter som angivits under kunder och leverantörer och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet, uppföljningen och upplevelsen av Tjänsten. Personuppgifter kan också komma att behandlas för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, e-postadress och telefonnummer hos varje leverantörs kontaktsperson.

Videnca och personuppgiftsansvarig hos leverantör etablerar kontaktvägar i syfte att koppla ihop vår informationsspridning & incidenthantering och få ett bättre samarbete.

Gallringsprinciper kunder och leverantörer

Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Videnca sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

De uppgifter som Videnca registrerar i Videncas affärssystem kommer att lagras under pågående avtalsrelation och efterkommande garantiperiod om sådan är aktuell.

Videnca kommer som huvudregel att spara personuppgifter som förekommer i:

(a) kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut,: under avtalstiden och därefter i upp till tio (10) år.

Personuppgifter för marknadsföringsändamål

Det samtycke som lämnats täcker även att den information som du förser Videnca med kan användas för marknadsföring och marknadsundersökningar för att på så vis förse arbetssökande, anställda, kunder och leverantörer med en bättre upplevelse och förbättra och optimera kvaliteten på Befattningen och Tjänsten.

I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Skyddet för personuppgifter

Videnca har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Videncas anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Videncas regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Överföring till tredje parter

Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Videnca kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för Befattningen och Tjänsten kan personuppgifter lämnas vidare till en av Videncas kunder, leverantörer, underleverantörer, eller samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av Tjänsten.
Videnca kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom Videncas leverantörer för vår verksamhet, till exempel löneadministration, reception och leverantörer som hanterar jobbsökningar för vår räkning.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.

Personuppgiftsansvarig

Videnca med organisationsnummer 556539-6081 och adress Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Kontaktperson avseende personuppgiftshantering är [email protected]

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.

Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Videnca på adressen ovan (under "Personuppgiftsansvarig") få besked om vilka personuppgifter som Videnca behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling, ett så kallat Registerutdrag.

Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi raderar, rättar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

För att uppdatera personuppgifter som vi behandlar om dig, kontakta oss på e-postadressen nedan.

Vi vill även upplysa dig om din rätt att framföra klagan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att någon personuppgiftsbehandling har skett i strid med dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-postadress [email protected]