Informationssäkerhet - Videnca

Informationssäkerhet handlar om att skydda företagets tillgångar – specifikationer, källkod, personuppgifter, lokaler, hårdvara och personal. De skyddsåtgärder som används för säkra tillgångar kännetecknas av tre egenskaper:

Sekretess – skydd mot obehörig tillgång
Riktighet – skydd mot förvanskning, medveten eller omedveten
Tillgänglighet – tillse att informationen är nåbar när den behövs

Skydd och informationshantering tillhör vårt lednings­system för informationssäkerhet. Ledningssystemet styrs av fastlagda policys, processer, riktlinjer och rutiner som vi kontinuerligt uppdaterar och förbättrar, detta för att ständigt ligga i framkant och kunna tillse våra kunder en hög och korrekt informationssäkerhetsnivå.

Ett överdrivet skydd är ofta både kostsamt och omständligt, och med ett för svagt skydd riskeras allvarliga konsekvenser i form av förlust eller exponering av information. Som underlag för ett relevant och välbalanserat ledningssystem utför vi även regelbundna riskanalyser.

Riktighet

Tillgänglighet

Sekretess

Helhetslösningar
Vi erbjuder

Helhetslösningar

Infrastrukturtjänster
Vi erbjuder

Infrastrukturtjänster

Närlagrad data
Nyhet

Närlagrad data